Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xác định một số axít béo trong dầu gấc bằng kỹ thuật sắc ký khí
#1

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ............................................................................................. 2
1.1. Cây Gấc và dầu Gấc ............................................................................................... 2
1.1.1. Cây Gấc............................................................................................................... 2
1.1.2. Dầu Gấc .............................................................................................................. 3
1.2. Tổng quan về axít béo không no ............................................................................. 5
1.2.1. Axít linoleic ........................................................................................................ 5
1.2.2. Axít oleic ............................................................................................................ 7
1.3. Các phương pháp phân tích axít béo....................................................................... 8
1.3.1. Các phương pháp chung ..................................................................................... 8
1.3.2. Các phương pháp sắc ký ................................................................................... 12
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................... 24
2.1. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................... 24
2.1.1. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu................................................................... 24
2.1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ........................................................................................ 25
2.2. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 26
2.2.1. Phương pháp sắc ký khí ..................................................................................... 26
2.2.2. Định lượng các axit béo bằng GC – FID ........................................................... 32
2.2.3. Phương pháp xử lý và đánh giá kết quả ............................................................. 33
2.3. Hóa chất và dụng cụ............................................................................................. 34
2.3.1. Hóa chất ............................................................................................................. 34
2.3.2. Dụng cụ .............................................................................................................. 35
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .................................................................... 36
3.1. Khảo sát các điều kiện sắc ký tối ưu đối với việc phân tích các axít béo ............... 36
3.1.1. Lựa chọn cột tách .............................................................................................. 36
3.1.2. Khảo sát chương trình nhiệt độ cột tách ........................................................... 36
3.1.3. Khảo sát tốc độ khí mang ................................................................................. 39
3.1.4. Khảo sát thể tích bơm mẫu ............................................................................... 41
3.1.5. Tổng kết điều kiện chạy sắc ký ......................................................................... 43
3.2. Tối ưu hóa quá trình metyl este hóa ...................................................................... 43
3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của thể tích NaOH/MeOH 0,5M ....................................... 43
3.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của thể tích BF3/MeOH 20% ........................................... 46
3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng thời gian este hóa ............................................................. 48
3.2.4. Qui trình chuẩn bị mẫu chuẩn hỗn hợp ............................................................. 51
3.3. Xây dựng phương pháp định lượng hỗn hợp hai axít béo ...................................... 51
3.3.1. Khảo sát giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng .......................................... 51
3.3.2. Khảo sát khoảng tuyến tính .............................................................................. 53
3.3.3. Khảo sát độ lặp lại của phép đo ......................................................................... 56
3.4. Ứng dụng qui trình phân tích các mẫu dầu Gấc .................................................... 57
3.4.1. Xử lý sơ bộ mẫu phân tích ................................................................................ 57
3.4.2. Phân tích mẫu thật ............................................................................................ 58
KẾT LUẬN ..................................................................................................................... 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................... 67


Tập tin đính kèm
.pdf XC ĐỊNH MỘT SỐ AXT BO TRONG DẦU GẤC B&#785.pdf Kích thước: 855.88 KB  Tải về: 257
Trả lời


Chủ đề liên quan...
Chủ đề / Tác giả Trả lời Xem Bài viết cuối
Bài viết cuối bởi longdaubac
17-09-2009, 01:06 AM

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách